ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าของกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาภาคเหนือ

ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าของกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาภาคเหนือ

ตารางแสดงวงเงืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าของกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาภาคเหนือ

เอกสารแนบ

ปปช

ขนาดไฟล์:0.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง