ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การซื้อวัสดุอากาสยานปีกตรึง หมายเลขทรัพยากร 3116 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 47 รายการ

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การซื้อวัสดุอากาสยานปีกตรึง หมายเลขทรัพยากร 3116 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 47 รายการ

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การซื้อวัสดุอากาสยานปีกตรึง หมายเลขทรัพยากร 3116 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 47 รายการ โดยวิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,061,786 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

250

ขนาดไฟล์:1.18 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง