ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคล กิจกรรมสนับสนุนการบิหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่างยั้งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคล กิจกรรมสนับสนุนการบิหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่างยั้งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลกิจกรรมนับสนุนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่างยั้งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 3 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางดวงจันทร์ กีรติวัฒนกิจ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่างอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

จ้างเหมาดวงจันทร์

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง