ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามคำสังสำนักงานทรัพยากรธรรมติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ที่ 70/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2559 นั้น

ขอเรียนว่าคณะกรรมการตำคำสั่งตังกล่าว ได้ร่วมกันตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผลการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายถูกต้อง สำหรับรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ อยู่ในเอกสารที่แนบมา

เอกสารแนบ

จำหน่ายครุภัณฑ์ 59 ทสจ

ขนาดไฟล์:15.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง