ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ เก็บรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองกฎหมาย)(เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ เก็บรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองกฎหมาย)(เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ เก็บรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองกฎหมาย)(เชิญชวน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่     https://www.dmcr.go.th/detailAll/53655/nws/