กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ