Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uthai Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ส่วนอำนวยการ มีภารกิจ ดังนี้

 1. บริหารงานสำนักงาน
 2. บริหารงานการคลัง งบประมาณ และพัสดุ
 3. บริหารงานบุคคล
 4. บริหารแผนและติดตามผล
 5. งานด้านประชาสัมพันธ์สำนักงาน
 6. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ ดังนี้

 1. จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
 2. ติดตามประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 3. ส่งเสริมเผยแพร่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ
 5. ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีภารกิจ ดังนี้

 1. การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล โรงงานแปรรูปไม้ โรงงานค้าแปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
 2. การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
 3. การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
 4. การอนุญาต การนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
 5. การอนุญาตอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจ (ยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า)
 6. ประสานการขออนุญาต ใช้ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 7. จัดทำแผนจัดการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับจังหวัด
 8. ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
 9. ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 10. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนทรัพยากรน้ำ มีภารกิจ ดังนี้

 1. ประสานการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัด
 2. ประสานการเฝ้าระวังน้ำ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด
 3. กำกับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด
 4. อนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ส่วนยุทธศาสตร์ มีภารกิจ ดังนี้

 1. จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
 2. ประสานการจัดทำแผน/โครงการ การจัดทำคำของบประมาณของทุกส่วน
 3. จัดทำรายงานสรุปสำหรับการตรวจราชการของกระทรวงและผู้ตรวจราชการอื่น ๆ ที่ขอทราบผลการดำเนินงาน
 4. ควบคุม ดูแล และดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศของสำนักงาน
 5. จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดูแลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
 6. ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย