Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Yala of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
2

หน้าที่และภารกิจ

หน้าที่และภารกิจ

1.ส่วนอำนวยการ
2.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
3.ส่วนสิ่งแวดล้อม
4. ส่วนทรัพยากรน้ำบาดาล

ส่วนอำนวยการ
ประกอบด้วย
- บริหารงานสำนักงาน
- บริหารงานการลัง งบประมาณและงานพัสดุ
- บริหารงานบุคคล
- บริหารงานแผนและติดตามผล

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านอนุญาต
- การอนุญาต ควบคุมกำกับ ดูแลโรงงาน แปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
- การอนุญาต ควบคุมกำกับ ดูแล การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
- การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
- การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
- การอนุญาตอื่นๆตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจ
- ประสานการขออนุญาตใช้ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
- จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
- ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด
- ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีระดับจังหวัด
- ประสานการเฝ้าระวังดูแลทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง(เฉพาะจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเล)
- ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 2 ด้าน
ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
•จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่วแวดล้อมในระดับจังหวัด
•ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
•ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้านควบคุมมลพิษ
•ตรวจสอบ  ควบคุมกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
•ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ

ส่วนทรัพยากรน้ำบาดาล
ด้านน้ำผิวดิน
•ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด
•ประสานการเฝ้าระวังตรวจสอบกำกับดูแลส่งเสริมเผยแพร่บำรุงรักษาและระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
•กำกับดูแลกิจการประปาสัมปาทานของผิวดินในระดับจังหวัด

ด้านน้ำบาดาล
•อนุญาตควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล
•ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
•กำกับดูแลกิจการประปาสัมปาทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด