Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 ส.ค. 65

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุม

16 ส.ค. 65

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุ์พืชและขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

16 ส.ค. 65

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุ์พืชและขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4 ส.ค. 65

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุม

2 ส.ค. 65

การพิจารณาจัดซื้อวัดสุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กญ 1762 กทม

2 ส.ค. 65

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก 4327 อท

2 ส.ค. 65

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม

2 ส.ค. 65

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1