Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่จังหวัดชุมพร

ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่จังหวัดชุมพร

นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววริษา ด่านพงศกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่จังหวัดชุมพร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณหาดมัตโพน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 และบริเวณบ้านปากหาด ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้แทนกรมโยธาธิการ และผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ