Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณีให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังชุมพร

ตรวจติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณีให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังชุมพร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางอวยพร อุ่นเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณีให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังชุมพร ร่วมกับ สคพ.14 กอ.รมน. จังหวัดชุมพร อ.ปะทิว ประมงจังหวัดชุมพร ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ปะทิว-ชุมพร) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร กำนันพื้นที่และเทศบาลตำบลบางสน โดย สคพ.14 ได้เก็บตัวอย่างน้ำที่ระบายออกสู่สาธารณะไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป