Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. .... ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. .... ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางอวยพร อุ่นเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. .... ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร