Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ม.ค. 61

แบบฟอร์ม แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส 1)

1 ม.ค. 61

แบบฟอร์ม คำขอประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

1 ม.ค. 61

แบบฟอร์ม คำขอทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าแปรรูป หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง

1 ม.ค. 61

แบบฟอร์ม คำขอต่อระยะเวลาการอนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.14)

1 ม.ค. 61

แบบฟอร์ม คำขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.11)

1 ม.ค. 61

แบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1)

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1