Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

คู่มือการรับ/ขึ้น/ยกเลิก ส่วน ทช.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ต.ค. 60

การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

10 ต.ค. 60

การรับโอน การแก้ไขอาณาเขต และสาระสำคัญในการอนุญาต ในส่วนภูมิภาค

10 ต.ค. 60

การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

10 ต.ค. 60

การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

10 ต.ค. 60

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1