Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 เม.ย. 64

กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 19.33 Mb ดาวน์โหลด: 481 ครั้ง
29 เม.ย. 64

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 481 ครั้ง
29 เม.ย. 64

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 19.33 Mb ดาวน์โหลด: 480 ครั้ง
29 เม.ย. 64

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 480 ครั้ง
29 เม.ย. 64

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 (แก้คำผิด)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 478 ครั้ง
29 เม.ย. 64

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 483 ครั้ง
29 เม.ย. 64

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 480 ครั้ง
29 เม.ย. 64

กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 482 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2