Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์การจัดส่งรายงาน Monitor

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 ก.ค. 64

หนังสือแจ้งเวียนเจ้าของโครงการ

29 ก.ค. 64

หนังสือแจ้งเวียนส่วน อปท.

29 ก.ค. 64

ใบสรุปฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

29 ก.ค. 64

ฐานข้อมูล IEE - ทสจ.ภูเก็ต

29 ก.ค. 64

ฐานข้อมูล EIA- ทสจ.ภูเก็ต

29 ก.ค. 64

ฐานข้อมูล สผ.

29 ก.ค. 64

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

29 ก.ค. 64

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.55 Mb ดาวน์โหลด: 550 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2