Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

แบบฟอร์มการให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 ต.ค. 60

ใบสมัครชมรมตาสับปะรดเฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสีย จังหวัดภูเก็ต

10 ต.ค. 60

คำขอทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง

10 ต.ค. 60

คำขอประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

10 ต.ค. 60

ใบสมัคร ทสม. และแบบคำขอมีบัตรประจำตัวครั้งแรก

6 ต.ค. 60

แบบฟอร์ม ทส.1 และ ทส.2

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1