Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)

Environment and Pollution Control Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

การให้บริการ สสภ.13 (ชลบุรี)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 มี.ค. 61

ขั้นตอนการให้บริการ ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8 ธ.ค. 60

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูล

8 ธ.ค. 60

ขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (กรณีฉุกเฉิน)

8 ธ.ค. 60

การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

8 ธ.ค. 60

การจัดนิทรรศการ/สื่อเผยแพร่ด้านสิ่งแวดล้อม

8 ธ.ค. 60

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

8 ธ.ค. 60

ให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

8 ธ.ค. 60

นักศึกษาฝึกงาน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1