ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

                ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 9 ตามมาตรา 22 กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

                ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
                (1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
                (2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง และแปลงนโยบายเป็นแนวทาง และแผนการปฏิบัติงาน
                (3) ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกระทรวง
                (4) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการและดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง
                (5) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
                (6) กำหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                (7) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เทคโนโลยีอากาศยานและการสารวจระยะไกลเพื่อใช้สำหรับการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                (8) ดำเนินการ ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
                (9) พัฒนา บริหาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า
                (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย