ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy)
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นการกำหนดสิทธิในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดทำ การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่กำหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐานที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้

                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) มีนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับภารกิจของหย่วยงาน ครอบคลุม โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง สำนัก กอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

                นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy) ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
                1) นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy)
                2) นโยบายคุณภาพข้อมูล (Data Quality Policy)
                3) นโยบายการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Integration and Exchange Policy)
                4) มาตรฐานการจัดชั้นความลับข้อมูล (Data Classification Standard)
                5) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security and Privacy Policy)
                6) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Policy)

เอกสารแนบ

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 938 ครั้ง

นโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:1.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1092 ครั้ง