ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการพลเรือน

ผู้บริหารระดับสูง

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8543
อีเมล : jatuporn.b@mnre.go.th

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8562
อีเมล : somsak.mnre@gmail.com

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8546
อีเมล : thalearngsak.p@gmail.com

นายกุศล โชติรัตน์

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8553
อีเมล : kuson.c@mnre.go.th

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8559
อีเมล : chayanan.p@mnre.go.th

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8634
อีเมล : cheewapap@hotmail.com

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8640
อีเมล : nipon.mnre@gmail.com

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6115
อีเมล : inspectiondivision.111@gmail.com

นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6175
อีเมล : inspectiondivision.11@gmail.com

นางภาวินี ณ สายบุรี

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8639
อีเมล : inspectiondivision.33@gmail.com

นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6336
อีเมล : kantapan.p@mnre.go.th

นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล : chirapong_k@yahoo.com

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6501
อีเมล : prasert@onep.go.th

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2298 2121
อีเมล : preeyaporn.s@pcd.go.th

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8400 ต่อ 1802
อีเมล :

นายอรรถพล เจริญชันษา

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2579 8115 , 0 2561 0777
ต่อ 1901-5
อีเมล :

นายสุรชัย อจลบุญ

อธิบดีกรมป่าไม้
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 4292 - 3
ต่อ 5173, 5199
อีเมล : surachai29p@hotmail.com

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2141 1234
อีเมล : pinsak@gmail.com

นายพิชิต สมบัติมาก

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2621 9501
อีเมล :

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6111
อีเมล : bhadol.t@dwr.mail.go.th

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2666 7111
อีเมล : oranuj.mnre@gmail.com

นายสุกิจ จันทร์ทอง

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2282 3243 - 7 ต่อ 200
อีเมล : sukit.j@northfio.com

นายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2587 0050 - 61 ต่อ 116
อีเมล : attazoo@gmail.com

นายปวิช เฉลิมวัฒน์

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5384 1222
อีเมล : pawit19641964@gmail.com

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2141 9805
อีเมล : kiatchai@tgo.or.th

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2141 7800
อีเมล : suwanna@bedo.or.th