ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o1
 
โครงสร้าง
 
o2
 
ข้อมูลผู้บริหาร
 
o3
 
อำนาจหน้าที่
 
o4
 
ข้อมูลการติดต่อ
 
 

การประชาสัมพันธ์

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o6
 
Q&A
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o7
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
o8
 
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
 
o9
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 

การปฏิบัติงาน

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o10
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
 

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o11
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 
o12
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
o13
 
E–Service
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o14
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
o15
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
o16
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
o17
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o18
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
o19
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
o20
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
o21
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o22
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
o23
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
o24
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o25
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม