ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o1
 
โครงสร้าง
 
o2
 
ข้อมูลผู้บริหาร
 
o3
 
อำนาจหน้าที่
 
o4
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
o5
 
ข้อมูลการติดต่อ
 
o6
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 

การประชาสัมพันธ์

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o7
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o8
 
Q&A
 
o9
 
Social Network
 
o10
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o11
 
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 
o12
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
o13
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 

การปฏิบัติงาน

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o14
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
o15
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
o16
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
o17
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
o18
 
E–Service
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o19
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
o20
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
o21
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
o22
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o23
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
o24
 
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
o25
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
o26
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o27
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
o28
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
o29
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o30
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม