ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o26
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 
o27
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
o28
 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
o29
 
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o30
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 
o31
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี
 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o32
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
o33
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
เชื่อมโยง
o34
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
o35
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน