ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

07

มิ.ย.66

การศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10)
วันที่: 7 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66
สถานที่: ณ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และโรงไฟฟ้าลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ/ โทร. 0-2577-7084-5

การศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10)

การศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10)

การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2

กิจกรรมอื่น ๆ