ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

30

มิ.ย.66

การศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10)
วันที่: 30 มิ.ย. 66
สถานที่: ณ โรงไฟฟ้าอุทัยและโรงไฟฟ้าหนองแซง Gulf
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ/ โทร. 0-2577-7084

การศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10)

การศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10)

การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3

กิจกรรมอื่น ๆ