ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

29

ส.ค.66

พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 29 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66
สถานที่: ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองส่งเสริมและเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2298-5629

พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ