ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

09

ส.ค.66

โครงการสื่อสารด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพทีมงานการจัดการความรู้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันที่: 9 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66
สถานที่: - ออป.ภาค ทุกภาค ได้แก่ ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ออป.ใต้ และส.คช. - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการสื่อสารด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพทีมงานการจัดการความรู้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการสื่อสารด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพทีมงานการจัดการความรู้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

การจัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในหน่วยงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สำคัญที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กิจกรรมอื่น ๆ