ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

24

ส.ค.66

โครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่: 24 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66
สถานที่: สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566

โครงการประชุมช้างแห่งชาติ  ประจำปี 2566

การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และหารือแนวทางการอนุรักษ์ช้าง รวมถึงการเผยแพร่งานวิจัย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน -คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.อ.ป. กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมอื่น ๆ