ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

02

ต.ค.66

โครงการสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก (HR Audit) ประจำปี 2566
วันที่: 2 ต.ค. 66
สถานที่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารกลาง

โครงการสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก (HR Audit) ประจำปี 2566

โครงการสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก (HR Audit) ประจำปี 2566

การฝึกอบรมเพื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้มีการสื่อสารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหน่วยงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรมอื่น ๆ