ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตอบข้อหารือ/ความเห็นการตีความ (ด้านสิ่งแวดล้อม)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 พ.ค. 64

การแจ้งการครอบครองงาช้าง เรื่องเสร็จที่ ๔๒๕/๒๕๖๓ (สคก.)

9 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

9 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๑๑๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง การเป็นเจ้าของสิทธิและการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสิทธิในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๙๕๓/๒๕๕๗ เรื่อง สถานะของประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ

9 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๖๖๕/๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภายหลังบทบัญญัติมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นผลบังคับใช้

9 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ

9 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๔๖๐/๒๕๕๒ เรื่อง อำนาจของคณะกรรมการผู้ชำนาญการในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๔๕๙/๒๕๕๒ เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

จำนวนทั้งหมด 47 รายการ
1 2 3 4 5 > >>