ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตอบข้อหารือ/ความเห็นการตีความ (ด้านทรัพยากรน้ำ)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 พ.ย. 63

เลขเสร็จ ๘๖๓-๒๕๖๒ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (การขอรับสัมปทานตาม ปว ๕๘ฯ หมู่บ้านดีดีแลนด์)

16 พ.ย. 63

เลขเสร็จ ๕๓๒-๒๕๔๖ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (อำนาจการปรับปรุงอัตราค่าบริการประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร)

16 พ.ย. 63

เลขเสร็จ ๗๐๓-๒๕๔๐ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (โครงการร่วมทุนของการประปาส่วนภูมิภาคกับบริษัทเอกชน)

16 พ.ย. 63

เลขเสร็จ ๓๙๘-๒๕๓๕ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (การประกอบกิจการประปาของการนิคมอุตสาหกรรม)

16 พ.ย. 63

เลขเสร็จ ๓๖๓-๒๕๓๑ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (นิยามการประกอบกิจการประปา)

16 พ.ย. 63

เลขเสร็จ ๒๕๒-๒๕๒๕ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (การประปา การไฟฟ้า ต้องขอสัมปทานหรือไม่)

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1