ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตอบข้อหารือ/ความเห็นการตีความ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 มิ.ย. 66

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแบ่งปันผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เรื่องเสร็จที่ ๔๙๖/๒๕๖๖

9 มิ.ย. 66

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การตัดต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในระหว่างการตรากฎหมายลำดับรองตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมา

8 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ 841/2563 เรื่อง การนำระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาบังคับใช้แก่การขออนุญาตเข้าศึกษา วิจัย หรือการดำเนินกิจกรรมอื่นใดในพื้นที่ป่าชุมชน ในระหว่างที่ย

8 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๖๙๙/๒๕๕๔ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

8 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ ๒๕๔๕

8 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ 1005/2563 เรื่อง การนำสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ (สวนป่าโครงการที่ 4) ไปขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที

8 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๗๓๕/๒๕๕๔ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าในกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม

8 ต.ค. 63

เรื่องเสร็จที่ ๒๖๘/๒๕๔๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสวนป่าสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นตามธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว

จำนวนทั้งหมด 79 รายการ
1 2 3 4 5 > >>