ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.52/8851 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.88 Mb ดาวน์โหลด: 403 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.41/10144 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด: 399 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/1186 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.95 Mb ดาวน์โหลด: 398 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.61/12226 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตรวจสอบข้อมุลการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ส่งมอบ ส.ป.ก.

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.96 Mb ดาวน์โหลด: 399 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.3/5528 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดุแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.16 Mb ดาวน์โหลด: 390 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.3/17145 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 เรื่อง กำหนดอัตราค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงว

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.85 Mb ดาวน์โหลด: 398 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/135 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550 เรื่อง ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.58 Mb ดาวน์โหลด: 392 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/9181 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 392 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 40 รายการ
1 2 3 4 5 > >>