ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คำสั่ง คสช. ที่ 35/2559

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในท้องที่ตำบลวังบาลและตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

7 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35 / 2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง พื้นที่ป่า ในพื้นที่ป่าภูทับเบิก ท้องที่ตำบลวังบาล และตำบลบ้านเนิน

7 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35 / 2559

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1