ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

5 ต.ค. 63

GROUNDWATER ACT, B.E. 2520 (1977)

7 ต.ค. 63

คำอธิบาย พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

7 ต.ค. 63

ความมมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขตการบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

5 ต.ค. 63

พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (2)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 395 ครั้ง
5 ต.ค. 63

พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 386 ครั้ง
5 ต.ค. 63

กฎกระทรวง กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 408 ครั้ง
5 ต.ค. 63

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 397 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 48 รายการ
1 2 3 4 5 > >>