ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้กฎหมาย

9 ต.ค. 63

MARINE AND COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROMOTION ACT, B.E. 2558 (2015)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.73 Mb ดาวน์โหลด: 391 ครั้ง
9 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

24 ม.ค. 67

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเภทหาด ปะการัง กัลปังหา หรือสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้

24 ม.ค. 67

"ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

23 ม.ค. 67

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖

5 ก.ค. 64

กฎกระทรวง กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 3.12 Mb ดาวน์โหลด: 397 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 58 รายการ
1 2 3 4 5 > >>