ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 ม.ค. 64

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

26 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

25 พ.ค. 64

WILD ANIMAL CONSERVATION AND PROTECTION ACT, B.E. 2562 (2019)

24 ม.ค. 67

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล

24 ม.ค. 67

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือรังของสัตว์ป่า ตามมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

24 ม.ค. 67

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควายในท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๖

24 ม.ค. 67

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้ง และการรับแจ้งนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จา

24 ม.ค. 67

"ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดแบบหนังสืออนุญาต แบบคำขอ แบบรายงาน แบบบันทึก และแบบแจ้ง ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่

จำนวนทั้งหมด 49 รายการ
1 2 3 4 5 > >>