ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

6 ต.ค. 63

คำแปลภาษาอังกฤษ ชื่อ CHAIN SAWS ACT, B.E. 2545 (2002)

7 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

7 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

23 ม.ค. 67

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติ และลักษณะต้องห

6 ต.ค. 63

"กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณ

26 ม.ค. 67

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
1 2 3 >