ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยสวนป่า

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 ต.ค. 63

FOREST PLANTATION ACT, B.E. 2535 (1992)

6 ต.ค. 63

FOREST PLANTATION ACT (NO. 2), B.E. 2558 (2015)

7 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัติสวนป่า

23 ม.ค. 67

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า พ.ศ. 2550

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวงการขอและการออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2561

จำนวนทั้งหมด 25 รายการ
1 2 3 4 > >>