ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

7 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

7 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน

23 ม.ค. 67

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เพิกถอนป่าชุมชนดงพระธาตุน้ำคำ บางส่วน ท้องที่ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

23 ม.ค. 67

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เพิกถอนป่าชุมชนบ้านแม่งาว บางส่วน ท้องที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

23 ม.ค. 67

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เพิกถอนป่าชุมชนบ้านนานอก ท้องที่ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

23 ม.ค. 67

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เพิกถอนป่าชุมชนบ้านท่าสูงบน ท้องที่ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

23 ม.ค. 67

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวนทั้งหมด 35 รายการ
1 2 3 4 5 > >>