ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

23 ม.ค. 67

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการ หรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

23 ม.ค. 67

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน เพื่อบำรุงรักษาป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

23 ม.ค. 67

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

6 ต.ค. 63

NATIONAL RESERVED FORESTS ACT, B.E. 2514 (1971)

6 ต.ค. 63

NATIONAL RESERVED FORESTS ACT (NO. 4), B.E. 2559 (2016)

จำนวนทั้งหมด 69 รายการ
1 2 3 4 5 > >>