ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 ต.ค. 63

FOREST ACT (NO. 8), B.E. 2562 (2019)

6 ต.ค. 63

FORESTS ACT, B.E. 2484 (1941)

7 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติป่าไม้

7 ต.ค. 63

คำอธิบายสาระสำคัญ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

24 ม.ค. 67

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เพิกถอนป่าชุมชนบ้านปงอ้อ ท้องที่ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

19 ก.ค. 66

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้เพิ่มชนิดไม้จากสวนผลไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเข้ามาแปรรูป หรือผลิตชิ้นไม้สับในโรงงานแปรรูปไม้หรือผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราหรือไม้ที่ปลูกขึ้น 13

23 ม.ค. 67

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตทำไม้ แบบใบรับคำขอ แบบใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้ และแบบบัญชีรายการไม้หวงห้าม ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญ

จำนวนทั้งหมด 63 รายการ
1 2 3 4 5 > >>