ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐

7 ต.ค. 63

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓

7 ต.ค. 63

ประกาศองค์การบริหารก๊าซเรือยกระจก (องค์การมหาชน) ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกสมัครใจและการออกใบรับรองการขายคาร์บอนเครดิต เพื่อการขอยกเว้นรัษฎากร

7 ต.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

7 ต.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด พ.ศ. ๒๕๕๓

7 ต.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผน พ.ศ. ๒๕๕๔

7 ต.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) พ.ศ. ๒๕๖๓

7 ต.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองประเภทคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2