ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎกระทรวง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 มิ.ย. 60

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าน้ำอนุรักษ์น้ำบาดาล พ.ศ. 2547 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520]

29 มิ.ย. 60

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2547 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520]

29 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มอ พ.ศ. 2545

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
< 1 2 3