ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 ม.ค. 65

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

28 ธ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ

12 ต.ค. 64

สำเนาหนังสือสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ส.มก. (น) 98/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564

19 ต.ค. 64

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 0220.2/ว 3497 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ

29 ต.ค. 64

หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาบุคลากร ที่ ทส 0225.3/ว1539 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับ

28 ต.ค. 64

หนังสือกองกลาง ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน ที่ ทส 0201.4/ว1449 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

20 ก.ย. 64

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.203/ว 17785 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้ากระฐินพระราชทานของกรมอุทานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

17 ก.ย. 64

หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก 0201/ว 4253 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากระฐินพระราชทานประจำปี 2564 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนทั้งหมด 79 รายการ
1 2 3 4 5 > >>