ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รัฐวิสาหกิจ) ขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2564

 

ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นองค์กรของประเทศที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการด้านสวนพฤกษศาสตร์ เป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืชที่รวบรวมพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ จัดแสดง เผยแพร่ความรู้ทางด้านพืช เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ เยาวชนและประชาชน ปลูกจิตสำนึกแก่สาธารณชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

 

 

ท่านผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2564

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โทร. 0 5384 1133 และ 0 5384 1108 ในเวลาราชการ