ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กองกฎหมาย เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

กองกฎหมาย เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

กองกฎหมาย เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

ตำแหน่ง  นิติกร  2  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

           ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป

           1. มีสัญชาติไทย

           2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

           3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

           4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

           5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

           6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

อัตราเงินเดือน

           15,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร

           ส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่  15  ธันวาคม  2566  เวลา 16.30 น.

วิธีการสมัคร

           สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วิธีการส่งเอกสารสมัครงาน

           ส่งเอกสารการสมัครมาทาง E-mail : legal_mnre.org@mnre.go.th

วิธีการสัมภาษณ์

           หน่วยงานจะพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้น
มาเข้ารับการสัมภาษณ์  ภายในวันจันทร์ที่  18  ธันวาคม  2566

 

**หมายเหตุ : 1) หากมีความรู้ความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีใบอนุญาตว่าความ หรือเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2) หากผู้ใดผ่านการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อเข้ารับการประเมินต่อไป

 

เอกสารแนบ

ใบสมัครงาน กองกฎหมาย (นิติกร)

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 421 ครั้ง