ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

จากปารีสถึงกลาสโกว์​ : จุดเปลี่ยนในการแก้ปัญหาโลกร้อน ความพยายามของไทยในการร่วมแก้ปัญหา

จากปารีสถึงกลาสโกว์​ : จุดเปลี่ยนในการแก้ปัญหาโลกร้อน ความพยายามของไทยในการร่วมแก้ปัญหา

จากปารีสถึงกลาสโกว์​ : จุดเปลี่ยนในการแก้ปัญหาโลกร้อน ความพยายามของไทยในการร่วมแก้ปัญหา


วันนี้​ (9​ พฤศจิกายน 2564)  เวลา 13.00 น. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) กล่าวเปิดงานเสวนา Dialogue Forum5  : From Paris to Glasgow,  the Climate Turning Point? ซึ่งจัดโดยสำนักข่าว Bangkok Tribune สำนักข่าว Thai PBS องค์กรพันธมิตร และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Foundation)  โดยรองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวย้ำว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญและมีความพยายามสูงสุดในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) มาโดยตลอด โดยมีการดำเนินงานทั้งในระดับประเทศ และมีความร่วมมือกับนานาประเทศและองค์กรต่างๆ โดยในปี ค.ศ. 2019 ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าที่ตั้งไว้และก่อนเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกๆ ที่จัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Long-Term Low Emission development Strategy) ให้สำนักเลขาธิการ UNFCCC และมีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนหลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) การกำหนดนโยบายและกฎหมาย (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่ายในทุกระดับ (3) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ (4) การสนับสนุนการเข้าถึงงบประมาณและกองทุนระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุน 

ทั้งนี้​ นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว​  ภายในงานเสวนาครั้งนี้​ ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้กล่าวถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ในแง่มุมต่างๆ อาทิ 
รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผู้ร่วมเขียนรายงาน IPCC กล่าวถึงข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งพบว่า หากต้องการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในปี ค.ศ.​ 2030  จะต้องมีการลดการปล่อยคาร์บอนที่ร้อยละ 45​  ดังนั้น ภายใน 8 ปีข้างหน้า หลายประเทศจะต้องเพิ่มความทะเยอทะยานในการลดก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน 


ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต UK กล่าวถึงเป้าหมายของ COP26​  4 ประการ ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต USA กล่าวถึงความร่วมมือกับประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ซึ่งประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่ 20 ของโลก แต่เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับที่ 8​ ของโลก โดย USA จะเน้นการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่วงภายหลังสถานการณ์ COVID-19


ผู้แทน EU กล่าวถึงการแก้ไขวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการในทุกสาขาพร้อมๆ กัน อาทิ เศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการขยะ การจัดภาคขนส่ง รวมถึงภาคการเกษตร โดยยกตัวอย่างนโยบาย EU Green Deal ที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่