ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คกก. จริยธรรม สป.ทส. เดินเครื่องพิจารณามาตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม องค์กร

คกก. จริยธรรม สป.ทส. เดินเครื่องพิจารณามาตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม องค์กร

คกก. จริยธรรม สป.ทส. เดินเครื่องพิจารณามาตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม องค์กร 


วันนี้ (20 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเสริมสร้างจริยธรรมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการนำเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และให้ศึกษาวิเคระห์สถานการณ์จริยธรรมและความเสี่ยงประกอบการยกร่างข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ให้มีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ก่อนที่จะนำเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลำดับต่อไป 

แกลเลอรี่