ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัดฯ จตุพร บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.รุ่นที่ 10 เสริมศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ปลัดฯ จตุพร บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.รุ่นที่ 10 เสริมศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ปลัดฯ จตุพร บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.รุ่นที่ 10 เสริมศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ช่วงที่ 1” แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10) จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยทุกภาคส่วน 

ในการบรรยายพิเศษ ปกท.ทส. ได้กล่าวถึง เป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนวาระสำคัญเร่งด่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่จะต้องมีการยกระดับการดำเนินการ ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศให้ได้ 55% การบริหารจัดการที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างป่า การบริหารจัดการน้ำใต้ดิน การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติอากาศสะอาด การสร้างกลไกการขับเคลื่อนมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน และมาตรการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นต้น พร้อมเน้นย้ำ การขับเคลื่อนนโยบายของประเทศในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมุ่งเป้าหมายที่สำคัญร่วมกันคือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน

แกลเลอรี่